Thẩm định tiêu chí quốc gia về y tế tại huyện Trấn Yên

 Ngày 7/12, đoàn thẩm định Tiêu chí quốc gia về y tế xã do đồng chí Lại Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Trấn Yên. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Bộ TCQGVYTX huyện Trấn Yên trong tháng 5 năm 2023, TTYT đã tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện bộ TCQGYT xã theo quyết định 1300/QĐ-BYT và duy trì nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao 21/21 xã, hoàn thiện hồ sơ minh chứng đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận. Đến hết tháng 10/2023, tổng số xã đủ điều kiện đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030 là 21/21 xã, thị trấn. Trong tháng 11/2023 đã có 4 xã được Sở Y tế thẩm định đạt yêu cầu TCQGVYTX giai đoạn đến năm 2023.

Tại Hội nghị đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tiến hành thẩm định các tiêu chí. Kết quả 17/17 xã đều đảm bảo các điều kiện đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Trong thời gian tới huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương trong việc triển khai thực hiện, duy trì Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2030 trên địa bàn huyện để đảm bảo duy trì kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ tiêu chí QGVYTX giai đoạn mới. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc Ban chi đạo các xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng quý, từng tháng đưa chỉ tiêu y tế cụ thể là đưa việc thực hiện TCQGVYTX giai đoạn mới vào nghị quyế Đảng uỷ, kế hoạch của UBND các xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp cho từng ban ngành thực hiện và phối hợp thực hiện có trách nhiệm trong các chỉ tiêu về Bảo hiểm y tế, sổ khám sức khoẻ điện tử toàn dân để đảm bảo đạt các tiêu chí và có minh chứng đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Y tế.

tongbientap.cdc